Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Obecně závazná vyhláška obce Pokřikov č. 1/2008


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

Zastupitelstvo obce Pokřikov vydává dne 14.04.2008 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu sustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku .

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Pokřikov (dále jen „správce poplatku") a vřízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak .

Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí :
a) fyzická osoba, která má vobci trvalý pobyt, za domácnost, rodinný nebo bytový dům, může být poplatek odveden společným zástupcem nebo vlastníkem : tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící kindividuální rekreaci, ve které není hlášena ktrvalému pobytu žádná fyzická osoba : má-li ktéto stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu .

Čl. 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 odst. a) , b) této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena:

a) zčástky 50,- Kč za kalendářní rok a
b) zčástky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu . Skutečné náklady činili vroce 2007 ..... 113 088,- Kč a byly rozúčtovány takto : viz příloha

3. Vpřípadě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží kindividuální rekreaci vprůběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek vpoměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby vpříslušné kalendářním roce. Dojde-li ke změně vprůběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození

1. Od poplatku jsou osvobozeni učni, studenti středních a vysokých škol, bydlící vubytovacích zařízeních.

2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození . Ve stejné lhůtě je poplatník „osvobozený", dle skutečnosti povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je vyměřen za každý rok a je splatný jednorázově nejpozději do 30. prosince každého roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost

1.Poplatník podle Čl. 2 odst. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti vdůsledku změny trvalého pobytu vobci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2.Poplatník podle Čl. 2 odst. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti vdůsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci .

Čl. 7
Ustanovení společná a závěrečná

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost, vždy nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a 37a) zákona č. 337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů .

Čl. 9

1.Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla .

2.Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/ 1992Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů .

Čl.10

Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka vjednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to zdůvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti .

Čl. 11

Tímto se ruší obecně závazná vyhláška Obce Pokřikov o místním poplatku za komunální odpad č. 2/2007 ze dne 15. října 2007 .

Čl. 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.dubna 2008

Kadidlo Jiří Hubálková

Hana starosta místostarostka

Tato vyhláška byla na úřední desce vyvěšena dne 13.3.2008

Tato vyhláška byla zúřední desky sejmuta dne ............

 

 

Příloha kobecně závazné vyhlášce č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů za sběr a svoz komunálního odpadu na osobu a rok :

Skutečné náklady obce předchozího roku tj. r. 2007 činily 113088,- Kč a byly rozúčtovány na 276 poplatníků

113088 : 276 = 410 ,- Kč

Počet obyvatel ke konci roku 2007 ........... 270
Počet staveb kindividuální rekreaci ........... 6
Koeficient ........... 276

Skutečné náklady dělené koeficientem činí 410,- Kč/obyvatel/rok
Obec Pokřikov bude vroce 2008 dotovat provoz částkou 60,- Kč/obyvatel/rok

Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 3 činí ............ 350,- Kč

Vyvěšeno dne : 13.3.2008Následující: Obecní úřad