Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 3 / 2019


U S N E S E N Í   č.3

 

ze zasedání zastupitelstva obce

                                       konaného dne 9.5.2019

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 2/2019, rozpočtové opatření č. 3/2019
3. Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 8,  č. 11 ; rozpočtové opatření č. 4/2019
4. Informace o výběrovém řízení k pořízení kompostérů, zadání zakázky
5. Smlouva o poskytnutí dotace „Oprava místní komunikace“
6. Žádost o věcné ceny pro soutěžící „Plamínek“
7. Oprava laviček v obci
8. Petice proti odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů
9. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
10. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo

 

A)        Schvaluje

            -           ověřovatelé zápisu –  Iva Melezínková, Petr Sodomka

            -           rozpočtové opatření č. 4/2019

                        -           dotace na volby do Evropského parlamentu – příjem/výdej

                        -           dotace na opravu komunikace

                        -           dotace na podporu provozu prodejny v obci Pokřikov

                        -           přesunu mezi položkami

            -           výsledek výběrového řízení k pořízení kompostérů, pověřuje starostu podpisem                           smlouvy s dodavatelem

            -           smlouvu o poskytnutí dotace na opravu cesty z POV, pověřuje starostu podpisem

            -           zakoupení věcných cen pro soutěžící hry „Plamínek“ do výše 3.000,- Kč

            -           opravu laviček v obci dle potřeb

 

B)        Bere na vědomí

            -           rozpočtové opatření č. 2/2019, příjem od MŠ návratné finanční výpomoci a                                             přesuny mezi položkami

            -           rozpočtové opatření č. 3/2019, přesunu mezi položkami

            -           petiční akci proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím

C)        Zamítá

            -           žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

 

Usnesení bylo schváleno  7 hlasy.

            ….................................................                                             …....................................................

                    Kadidlo Jiří                                                                         Hanus MilošNásledující: Obecní úřad