Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Obecně závazná vyhláška obce Pokřikov č. 1/2006


Obecně závazná vyhláška obce Pokřikov

č. 1/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

Zastupitelstvo obce Pokřikov vydává dne 20.2.2006 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku .

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Pokřikov (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak .

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí :

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost, rodinný nebo bytový dům, může být poplatek odveden společným zástupcem nebo vlastníkem : tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba : má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu .

Čl. 3

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 odst. a) , b) této vyhlášky činí 300,- Kč a je tvořena:

a) z částky 1,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 299,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu .

Skutečné náklady činili v roce 2005 ….. 85 220,- Kč a byly rozúčtovány takto : viz příloha

3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušné kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4

Osvobození

1. Od poplatku jsou osvobozeni učni, studenti středních a vysokých škol, bydlící v ubytovacích zařízeních.

2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození . Ve stejné lhůtě je poplatník „osvobozený“, dle skutečnosti povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.dubna každého roku.

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

1.Poplatník podle Čl. 2 odst. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2.Poplatník podle Čl. 2 odst. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci .

Čl. 7

Ustanovení společná a závěrečná

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost, vždy nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a 37a) zákona č. 337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů .

Čl. 9

1.Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla .

2.Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/ 1992Sb., o správě daní a poplatků ve

znění pozdějších předpisů .

Čl. 10

Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti .

Čl. 11

Tímto se ruší obecně závazná vyhláška Obce Pokřikov o místním poplatku za komunální odpad č. 1/2002 ze dne 20. února 2002 .

Čl. 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.4.2006

…………………… ………………….

Šmahel Jaromír Kadidlo Jiří

starosta místostarosta

P ř í l o h a

--------------------------------

k obecně závazné vyhlášce obce Pokřikov č. 1/2006

Rozúčtování skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu :

Skutečné náklady obce předchozího roku tj. r. 2005 …………….85 220,- Kč

Počet obyvatel ke konci roku 2005 ……….. 275

Počet staveb k individuální rekreaci ……….. 10

Koeficient ……….. 285

Skutečné náklady dělené koeficientem činí 299,- Kč Sazba poplatku pro fyzickou osobu dle čl.3 odst. a) činí 1,- Kč

=======

Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 3 činí ………… 300,-


Následující: Obecní úřad