Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 4 / 2020


U S N E S E N Í   č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.6.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour                    

                                              

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
3.   Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2019
4.   Účetní závěrka MŠ a hospodaření za rok 2019
5.   Smlouva o dílo, oprava komunikace p.č. 2010
6.   Čerpání dotace Malý LEADR
7.   Dar pro SDH
8.   Nákup křovinořezu, nůžky na živý plot
9.   Realizace společných zařízení v rámci pozemkových úprav
10. Štěrbinový odvodňovací žlab
11. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

A)        Schvaluje :

 

- ověřovatelé zápisu –    Oldřich Černík, Petr Sodomka                     pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- zprávu o výsledku přezkoumání celoročního hospodaření obce Pokřikov za rok 2019 bez výhrad

  viz.příloha

                                                                                                            pro 6, proti 0, zdržel se 0                                                                           

                                                                                                                  

- závěrečný účet obce Pokřikov  za rok 2019  a účetní závěrku za rok 2019 viz.příloha

                                                                                                            pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

-  účetní závěrku MŠ Pokřikov za rok 2019 -  bez výhrad viz. příloha, výsledek hospodaření         27.919,78Kč bude převeden do rezervního fondu

                                                                                                            pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

-  částečnou opravu komunikace p.č. 2010 podél hřiště, celková oprava cesty bude zatím odložena

 

                                                                                                            pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- dar pro SDH na částečnou úhradu autobusu do ZOO Praha

                                                                                                            pro 6, proti 0, zdržel se 0

- nákup křovinořezu a nůžek na živý plot

 

                                                                                                            pro 6, proti 0, zdržel se 0

-          podání žádosti o zpracování projektových dokumentací a následné realizace těchto opatření v rámci pozemkových úprav dle návrhu

                                                                                                              pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

-          Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova „Rekonstrukce veřejného rozhlasu“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy

 

                                                                                                        pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

B)      Bere na vědomí :   

     

-          snížení dotace na opravu sportovního areálu „MALÝ LEADR“ ze 70% na 50% tj. 36.100,60 Kč

                                                                                                                     pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

-          umístění štěrbinového odvodňovacího žlabu na nové cestě p.č. 1878 a zjištění správného odtoku vody do kanalizace, ZO navrhuje sejít se na dotčeném pozemku za deště a rozhodnout dle situace

 

                                                                                                                     pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                  

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva        

                  starosta obce                                                                   místostarostka obceNásledující: Obecní úřad