Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 7/2020


ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.11.2020

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č.4/2020
3. Rozpočtové opatření č.5/2020
4. Darovací smlouva, SDH Pokřikov
5. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
6. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
7. Finanční příspěvek, Jednota Hlinsko
8. Žádost o finanční příspěvek Českobratrská církev Evangelická
9. Žádost o finanční příspěvek Římskokatolická farnost
10. Rekonstrukce cesty – informace

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

A) Schvaluje :
- ověřovatele zápisu – Tomáš Vodvárka, Štěpán Kněžour pro 7, proti 0, zdržel se 0
- příspěvek z obecního rozpočtu ve prospěch SDH Pokřikov v částce 4.000,-Kč, zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy
pro 7, proti 0, zdržel se 0


- žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MŠ Pokřikov na krytí nákladů s realizací projektu v rámci Šablony III operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
pro 7, proti 0, zdržel se 0


- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace se spol. Jednota s.d. Hlinsko
ve výši 20.000.-Kč, zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy
pro 7, proti 0, zdržel se 0


- příspěvek z obecního rozpočtu ve prospěch Českobratrské církve Evangelické Raná v hodnotě 10.000,-Kč, zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy
pro 7, proti 0, zdržel se 0


- příspěvek z obecního rozpočtu ve prospěch Římskokatolické farnosti Raná v hodnotě 10.000,-Kč, zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy
pro 7, proti 0, zdržel se 0


B) Bere na vědomí :
- rozpočtové opatření č. 4/2020, dle přílohy
pro 7, proti 0, zdržel se 0


- rozpočtové opatření č. 5/2020, dle přílohy
pro 7 , proti 0, zdržel se 0


- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
pro 7, proti 0, zdržel se 0


- informaci ohledně rekonstrukce cesty č.p. 2010
pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Kadidlo Jiří
starosta obce

Melezínková Iva
místostarostka obceNásledující: Obecní úřad