Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Vyhláška Obce Pokřikov č. 2/2006


Vyhláška Obce Pokřikov o místních poplatcích č. 2/06

Kategorie: Vyhlášky
Zaslal: admin

Zastupitelstvo obce Pokřikov vydává podle ustanovení § 10  písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., o místních poplatcích v platném znění tuto
obecně závaznou vyhlášku :


Článek 1
Základní ustanovení

Obec Pokřikov vybírá tyto poplatky:

a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek za výpůjčku nábytku z KD
e) poplatek za pronájem KD


Článek 2
Poplatek ze psů

1. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba , která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce Pokřikov .
2. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců .

Článek 3
Sazby poplatků

a) za prvního psa       50,- Kč
b) za druhého a dalšího psa téhož vlastníka  100,- Kč

Článek 4
Osvobození od poplatku

1. Poplatek se neplatí ze psů :
a) jejichž držitelé jsou osoby nevidomé , bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P
b) sloužících Policii a speciálně cvičených záchranářských a loveckých psů , pokud
mají příslušné osvědčení
2. Požadavek na osvobození od poplatku je držitel povinen prokázat ve lhůtě do 10.1.
kalendářního roku.
3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká , zanikne-li důvod osvobození.

 


Článek 5
Oznamovací povinnost

Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti . Do 15 dnů je rovněž povinen oznámit každou skutečnost , která má vliv na výši poplatku . Zároveň je zakázáno volné pobíhání psů v obci i mimo obec .

Článek 6
Splatnost poplatku

1. Držitel psa je povinen poplatek zaplatit bez vyměření předem , do 30. dubna běžného roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku , platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni , kdy poplatková povinnost vznikla . Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby .

3. Zanikne-li poplatková povinnost , zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil obci . Zjištěný přeplatek  se vrátí , činí-li více než 50,-Kč.

Článek 7

Obec vydá držitelům psů  známky pro psy s vyznačením obce a evidenčního čísla psa.    Vlastníci psů jsou povinni zajistit , aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná na jiného psa . Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit obci nejpozději do 15 dnů . Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek .

Článek 8
Poplatek za využívání veřejného prostranství

1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování  prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce.
2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náves, silnice, místní komunikace a chodníky .
3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby , které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 . Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů , odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich .

Článek 9

Poplatek se vybírá počínaje dnem , kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne , kdy poplatník oznámil obci , že užívání veřejného prostranství skončilo , zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu .

 

Článek 10
Sazba  poplatků

1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků , pultů , kiosků k prodejním účelům       včetně manipulačního prostoru , skládek zboží , vystavení zboží :
- za krátkodobé používání místa činí 50,- Kč a den
2. Za použití prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu paušální částka (roční) 1000,-Kč  .
3. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a skládky stavebního materiálu za každý i započatý m? a každý i započatý den 1,- Kč
4. Za použití veřejného prostranství pro parkování automobilu celkový roční paušál 1000,-Kč 
5. Za použití veřejného prostranství na provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí za každý i započatý m? a za každý i započatý den 10,- Kč
6. Za použití veřejného prostranství  na skládky všeho druhu, za každý i započatý m? a každý i započatý den  5,- Kč .

Článek 11
Osvobození od poplatků

Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni :

a) uživatelé tohoto prostranství , kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo její výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) invalidní osoby , kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství

Článek 12
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit obci zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti .
2. Poplatník je povinen podat zprávu obci o tom , že začne používat veřejné prostranství 3 dny předem. V nepředvídatelných případech oznámí poplatník tuto skutečnost obci nejpozději do 24 hodin po tom co začal veřejné prostranství užívat.

Článek 13
Splatnost poplatku

1. Poplatek  je splatný v hotovosti ihned při povolení užívání veřejného prostranství .
2. V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru a to buď v hotovosti nebo na účet obce.

Článek 14
Poplatek ze vstupného

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní , sportovní , prodejní akce a akce obdobného charakteru.
2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby , které akci pořádají , t.j. hradí náklady spojené s pořádáním akce.

 

Článek 15
Osvobození od poplatku

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny :
a) akce , jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) sportovní akce pořádané školou , TJ , SDH


Článek 16

Sazba poplatku ze vstupného činí :
..... při tanečních zábavách   20%  z vybraného vstupného

Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit obci údaje potřebné ke stanovení místního poplatku , zejména druh akce , jméno(název) pořadatele , datum , hodinu místo konání akce a účel použití výdělku. Na výzvu obce poplatník dále uvede údaje které obec potřebuje pro vydání platebního výměru.

Článek 17
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce , která poplatku podléhá , nejpozději
však v termínu uvedeném na platebním výměru.

Článek 18
Poplatek za výpůjčku

Poplatek za půjčení nábytku z kulturního domu : židle …..   5,- Kč
stůl ….. 10,- Kč

Článek 19
Poplatek za pronájem KD a budovy na hřišti

1. Poplatek za pronájem kulturního domu v období duben – říjen činí  300,- Kč / den 
2.   Poplatek za pronájem kulturního domu v období listopad – březen činí  600,- Kč / den
3. Poplatek za pronájem přízemních prostor KD  činí  100,- Kč / den
4. Poplatek za pronájem budovy na hřišti činí  100,- Kč / den
5. Poplatek za pronájem přízemních prostor KD činí 15 000,- Kč / rok  včetně spotřeby elektrické energie a plynu . ( 1250,- Kč / měsíc )

Článek 20
Ustanovení společná a závěrečná

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši , může obec platebním výměrem poplatky zvýšit až o 50% . Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Tomu , kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou , zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy , může správce poplatku (obec) uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37 , §37 a)  zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 


Článek 21

1. Správu poplatků uvedených ve čl. 1 této vyhlášky vykonává obec a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků , ve znění pozdějších předpisů.
2. Obec může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout , avšak vždy jen na žádost poplatníka.


Článek 22

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce , lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku , ve kterém oznamovací povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení , běží tříletá lhůta znovu od konce roku , v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
3. Vyměřit a doměřit poplatek však nejpozději do deseti let od konce období , v němž vznikla povinnost podat přiznání poplatku nebo splnit hlášení o poplatku , nebo v němž vznikla poplatková povinnost , aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit (viz. §47 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků , ve znění pozdějších předpisů ) .

Článek 23


Ruší se vyhláška o místních poplatcích ze dne  1.1.2004
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.12.2006


Hubálková Hana       Kadidlo Jiří
místostarostka          starostaNásledující: Obecní úřad