Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 3 / 2021


VÝPIS Z  USNESENÍ   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.6.2021

přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour                 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Smlouva o spolupráci mezi obcemi
3.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.5, Smlouva o poskytnutí dotace
4.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.4, Smlouva o poskytnutí dotace
5.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-29
6.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
7.   Návrh závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2020
8.   Účetní závěrka MŠ a hospodaření MŠ za rok 2020
9.   Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
10. Žádost o opravu lesní cesty p.č. 2885
11. Žádost o prodej pozemku p.č. 2058
12. Oprava místních komunikací, výběr dodavatele
13. Nákup sekačky a vozíku za traktor
14. Strategický rozvojový plán
15. Návrh odměny za prostorové řešení okolo altánu
16. Rozpočtové opatření č.3/2021

 

 


Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

                       A)         Schvaluje:

 

- ověřovatele zápisu –    Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka                     pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora plánování sociálních služeb v roce 2021 ve výši 6,20 Kč na jednoho občana obce a zároveň pověřuje starostu obce o podpis smlouvy

                                                                                                               pro 7, proti 0, zdržel se 0                                                                                                         

                                                                                                                  

- avízo pro změnu rozpočtu č. 5 – dotace „ Podpora provozu prodejny“ 10.000,-Kč a zároveň pověřuje starostu obce o podpis smlouvy

                                                                                                               pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- avízo pro změnu rozpočtu č.4 – dotace „ Oprava místní komunikace“ 110.000,-Kč a zároveň pověřuje starostu obce o podpis smlouvy

                                                                                                               pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- avízo pro změnu rozpočtu č. 21-29 – jednorázový nenávratný příspěvek ke zmírnění  negativních dopadů pandemie COVID-19

 

                                                                                                                                          pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- zprávu o výsledku přezkoumání celoročního hospodaření obce Pokřikov za rok 2020 bez výhrad viz.příloha

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- závěrečný účet obce Pokřikov za rok 2020 a účetní závěrku obce za rok 2020 viz.příloha

 

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- účetní závěrku MŠ Pokřikov za rok 2020 – bez výhrad viz.příloha, výsledek hospodaření MŠ 47.265,77 Kč bude převeden do rezervního fondu

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- cenovou nabídku na opravu místních komunikací ve výši 410.538,56 Kč bez DPH, pověřuje starostu obce o sepsání smlouvy se společností M- Silnice a.s. Pardubice

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- nákup sekačky za cenu cca   15.000,-Kč „ Husqvarna LC 356 VP

- nákup vozíku za traktor cca  11.000,-Kč

- nůžky na živý plot cca 8.000,-Kč„ Aku“

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- návrh odměny za prostorové řešení okolo odpočinkového altánu za obcí Pokřikov

  v hodnotě 2.000,-Kč

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-  proplacení řidičského průkazu skupiny „T“ pro zaměstnance obce, podmínkou bude trvání pracovního poměru po dobu 3 let

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

B) Bere na vědomí:

 

-  žádost o opravu lesní cesty p.č. 2885, uvedená cesta se zprovozní při realizaci  plánované

   rekonstrukce cest pozemkovými úpravami

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

-  žádost o prodej pozemku p.č. 2058                                                            pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

- výsledek průzkumu veřejného šetření dle priorit rozvoje obce

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

- rozpočtové opatření č.3/2021 dle přílohy                                                   pro 7, proti 0, zdržel se 0

                                     

                                  C) Zamítá:

 

- žádost o podporu „ Linky bezpečí, z.s.                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

-----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                  

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva    

                    starosta obce                                                                   místostarostka obceNásledující: Obecní úřad