Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 4/2021


VÝPIS Z  USNESENÍ   č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.8.2021

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,  Petr Sodomka,

                                     David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour                 

                                              

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-65
3.   Záměr obce č.2/2021 prodat část pozemku p.č. 1854/1
4.   Lesní cesta p.č. 2885 - rekonstrukce
5.   Pronájem kulturního domu + hřiště
6.   Žádost o dotaci z POV na rok 2022
7.   Pasport komunikací
8.   Strategický rozvojový plán
9.   Rozpočtové opatření č.4,5/2021
10. Cenová nabídka – motorová pila
11. Kalendáře 2022
12. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

 

                       A)         Schvaluje:

 

- ověřovatelé zápisu –    Štěpán Kněžour, David Ondráček                   pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-65, příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie Covid -19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje za bonusové období od 1.2.2021 do 31.3.2021

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0                                                                                                         

                                                                                                                  

- záměr obce č.2/2021 prodat část pozemku p.č. 1854/1 podle geometrického plánu č.328-112/2021 schváleného KÚ pro Pardubický kraj, který se nachází v KÚ Pokřikov, označeného jako pozemek p.č. 1854/56 o výměře 78m2, zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- požádat o dotaci z POV na rok 2022 na opravu cesty p.č. 2010

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- pasport komunikací, zpracovaný společností Atomicon s.r.o.

                                                                                                                                         pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- strategický rozvojový plán, zpracovaný společností Solutionist s.r.o.

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- cenovou nabídku na morovou pilu v hodnotě 13.929,64 Kč s DPH

 

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- nákup stolních kalendářů pro občany Pokřikova na rok 2022

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

-  pronájem kulturního domu a hřiště za rok 2021 se slevou 50%                                                                                             

                                                                                                                    

                                                                                                                pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

 

 

 

B) Bere na vědomí:

 

-  rekonstrukci lesní cesty p.č. 2885 , v současné době poptat cenu služeb a platební podmínky dotační kancelářec

                                                                                                                 pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- rozpočtové opatření č.4/2021 dle přílohy

- rozpočtové opatření č.5/2021 dle přílohy

                                                                                                                   

                                                                                                                  pro 6, proti 0, zdržel se 0

                                                                                                                       

 

                                     

-----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                  

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva    

                    starosta obce                                                                   místostarostka obce

 


Následující: Obecní úřad