Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 5 / 2021


 U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.11.2021

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,  Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík,  Tomáš Vodvárka

Obecní zastupitelstvo projednalo:

 1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-112
3.   Rozpočtové opatření č.6/2021
4.   Rozpočtové opatření č.7/2021
5.   Rozpočtové opatření č.8/2021
6.   Žádost o finanční dar – Českobratrská církev evangelická Raná
7.   Žádost o finanční dar – Římskokatolická farnost Raná
8.   Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – Jednota s.d. Hlinsko
9.   Žádost o finanční příspěvek – Senior Centrum Skuteč
10. Změna pravomoci starosty k rozpočtovým opatřením
11. Výročí 630 let od první zmínky

 
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

                       A)         Schvaluje:

- ověřovatelé zápisu –    Tomáš Vodvárka,, David Ondráček               pro 6, proti 0, zdržel se 0

- avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-112, příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie Covid -19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021 – výše příspěvku celkem pro obec Pokřikov činí 2.293,05 Kč

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0

                                                                                                               

- žádost o finanční dar pro Českobratrskou církev evangelickou v Rané, zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na částku 10.000,-Kč

 

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- žádost o finanční dar pro Římskokatolickou farnost v Rané, zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na částku 10.000,-Kč

                                                                                                               pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Jednotu s.d. Hlinsko, zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na částku 20.000,- Kč

pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

- žádost o finanční příspěvek pro Senior centrum Skuteč, zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na částku 24.000,-Kč za pobytovou službu 3 občanů naší obce

pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

- změna pravomoci starosty obce k rozpočtovým opatřením:

zastupitelstvo obce Pokřikov v souladu s §102 odst.2 a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění stanovuje kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření ve výši 200 .000,- Kč v jednotlivých případech. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, nebo je-li včasné provedení úhrady vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

pro 6, proti 0, zdržel se 0

  

B) Bere na vědomí:

 - rozpočtové opatření č. 6 /2021 dle přílohy                                                

pro 6, proti 0, zdržel se 0

 - rozpočtové opatření č. 7/2021 dle přílohy                                                                                                                           

pro 6, proti 0, zdržel se 0

 - rozpočtové opatření č. 8/2021 dle přílohy

pro 6, proti 0, zdržel se 0

 - výročí obce 630 let od první zmínky, z důvodu stále se šířící epidemie Covid-19 se rozhodnutí pořádání této společenské akce odkládá

pro 6, proti 0, zdržel se 0

  

-----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                  

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva    

                    starosta obce                                                                   místostarostka obceNásledující: Obecní úřad