Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 5/2011


Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Činnost kontrolního a finančního výboru
 • Plán inventur
 • Dětské hřiště
 • Zateplení MŠ a OU
 • 620 let obce a sraz rodáků
 • PRV – žádost o dotaci
 • Oprava přívěsu
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 27.10.2011

 

Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Činnost kontrolního a finančního výboru
 • Plán inventur
 • Dětské hřiště
 • Zateplení MŠ a OU
 • 620 let obce a sraz rodáků
 • PRV – žádost o dotaci
 • Oprava přívěsu

Obecní zastupitelstvo

A)        Schvaluje

–      ověřovatelé zápisu –  Kněžour Štěpán, Sodomka Petr

plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku obce Pokřikov

–      nabídku č.11DH0386 společnosti Alestra s.r.o. na zhotovení dětského hřiště včetně zpracování žádosti o dotaci

přípravu oslav výročí založení 620 let obce a sraz rodáků

záměr modernizace kotelny OÚ a MŠ, požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova

opravu hasičského přívěsu včetně nového laku

 

 

B)        Bere na vědomí

–      zprávy kontrolního a finančního výboru,  s uvedenými zprávami souhlasí bez výhrad. Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili OZ s činností finančního a kontrolního výboru.

Možnost zateplení MŠ a OÚ v rámci Programu „Zelená úsporám“

 

Usnesení bylo schváleno  5 hlasy.

 


….................................................                                          …....................................................

Kadidlo Jiří                                                                      Hubálková Hana

starosta obce                                                                                   místostarostaNásledující: Obecní úřad