Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 6/2011


Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Zvýšení poplatků za přestupky
 • Dar SDH Pokřikov
 • Smlouva č. 0-32/2011
 • Rozpočtové opatření č.4/2011
 • Rozpočtový výhled
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012
 • Rozpočet SOMH na rok 2012
 • Vyhláška o místním poplatku
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 15.12.2011

Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Zvýšení poplatků za přestupky
 • Dar SDH Pokřikov
 • Smlouva č. 0-32/2011
 • Rozpočtové opatření č.4/2011
 • Rozpočtový výhled
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012
 • Rozpočet SOMH na rok 2012
 • Vyhláška o místním poplatku

 

Obecní zastupitelstvo

A)        Schvaluje

–      ověřovatelé zápisu –  ing. Vacek Jiří, Kafka Emil

–      v souladu s ust. § 84 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, ze dne 10. ledna 2007, s měsrem Hlinsko, dle předloženého návrhu

smlouvu č. 0-32/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu

rozpočtové opatření č.4/2011 – dle předloženého návrhu

rozpočtový výhled – dle přílohy

pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 jako 2/12 rozpočtu 2011

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kominálních odpadů

 

B)        Bere na vědomí

–      návrh rozpočtu SOMH  na rok 2012

 

C)        Zamítá

–      žádost SDH Pokřikov – o finanční dar

 

Usnesení bylo schváleno  7 hlasy.

 


….................................................                                          …....................................................

Kadidlo Jiří                                                                      Hubálková Hana

starosta obce                                                                                   místostarostaNásledující: Obecní úřad