Vytisknout tuto stránku

Rozpočet 2008

ROZPOČET OBCE POKŘIKOV NA ROK 2008

P ř í j m y rozpočtová skladba částka v tis. Kč
Daň z příj.fyz.osob ze závis.čin. 1111 348,30
Daň z příj.fyz.osob z sam.výd.čin. 1112 60,00
Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů 1113 25,00
Daň z příjmů právn.osob 1121 515,80
Daň z přidané hodnoty 1211 837,00
Daň z nemovitostí 1511 95,00
příjmy z daní 1881,10
Poplatek-likvidace kom.odpadu 1337 80,00
Poplatek ze psů 1341 4,00
Správní poplatky 1361 1,00
Poskyt.služeb-vodné od obyvatel 2310.2111 200,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3399.2132 30,00
Pronájem ost.nemovitostí - byt 3612.2132 18,00
Příjmy za užívání veřejného pozemku 3639.2131 1,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 3639.2133 1,00
Příjmy nekapit.příspěvky,náhrady 3725.2324 17,00
Příjmy z úroků z účtů 6310.2141 5,00
vlastní příjmy 357,00
Neinv.přij.dotace - státní správa 4112 7,20
Neinv.přij.dotace - školství 4112 36,40
Neinv.přij.dotace od obcí 4121 80,00
dotace celkem 123,60
převod zůstatku z minulého roku 502,00
Příjmy celkem 2863,70
V ý d a j e
Les - ost.osobní výdaje - mzdy 1031.5021 5,00
Les - nákup materiálu 1031.5139 5,00
pěstební činnost 10,00
Místní komunikace - ost.osobní výdaje - mzdy 2212.5021 5,00
Místní komun. - nákup ost.služeb 2212.5169 243,70
Opravy a udržování komunikací 2212.5171 100,00
kapitola silnice 348,70
Vodné - nákup ost.služeb 2310.5169 100,00
Investiční dotace obcím 2310.6341 0,00
Opravy a údržba 2310.5171 400,00
Ostatní osobní výdaje - mzdy 2333.5021 5,00
kapitola voda 505,00
Neinv.příspěvky zřízeným příspěvk.organiz.(PO) 3111.5331 200,00
předškolní zařízení - MŠ 200,00
Neinv.dotace obcím - za žáky ZŠ 3113.5321 161,10
Neinv.příspěvky ost.PO 3113.5339 2,00
základní školy 163,10
Ost.osobní výdaje - knihovna 3314.5021 1,50
Ost.osobní výdaje - mzdy(kronika) 3319.5021 2,80
Ost.os.výdaje - udržování pomníků 3326.5021 1,50
Nákup materiálu 3326.5139 1,00
Oprava a údržba rozhlasu 3341.5171 10,00
Nákup služeb - plyn 3392.5169 40,00
Neinv.dotace církvím 3399.5223 20,00
Nákup ost.služeb - kult.dům 3399.5169 65,00
Věcné dary - jubilea 3399.5194 3,00
kapitola kultura a církev 144,80
Ost.os.výdaje - sport.areál (mzdy) 3412.5021 5,00
Nákup ost.služeb - sport.areál 3412.5169 30,00
sport.zařízení v obci 35,00
Věcné dary - mládež 3421.5194 3,00
Ost.neinv.dotace nezisk.org. 3421.5229 3,00
využití vol.času dětí a mládeže 6,00
Ost.osobní výdaje - mzdy 3631.5021 2,00
Nákup materiálu - osvětlení 3631.5139 5,00
Elektrická energie - spotřeba 3631.5154 25,00
Oprava a údržba 3631.5171 5,00
veřejné osvětlení 37,00
Ost.os.výdaje - mzdy 3639.5021 10,00
Drobný hmotný dlouhod.majetek - DHDM 3639.5137 5,00
Nákup materiálu 3639.5139 65,00
Nákup ost.služeb -územní rozvoj 3639.5169 90,00
Ost.neinv.dotace nezisk.org. 3639.5229 5,00
Ost.neinv.dotace - mikroregion (čl.příspěvky) 3639.5329 4,10
Ost.invest.dotace VR územ.úrovně-mikroregion 3639.6349 5,00
komun.služby a územní rozvoj 184,10
Svoz nebezp.odpadu - nákup služeb 3721.5169 20,00
Svoz komunálních odpadů 3722.5169 122,00
Nákup ost.služeb - péče o veřejnou zeleň 3745.5169 40,00
ochrana životního prostředí 182,00
Pohonné hmoty a maziva - SDH 5512.5156 5,00
Nákup materiálu 5512.5139 10,00
Opravy a udržování 5512.5171 35,00
požární ochrana 50,00
Odměny členům zastpitelstva 6112.5023 320,00
Cestovné 6112.5173 5,00
zastupitelstvo obce 325,00
Platy zaměst.v prac.poměru 6171.5011 70,00
Ost.os.výdaje - mzdy 6171.5021 32,00
Pov.pojistné na soc.zabez. 6171.5031 20,00
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6171.5032 2,00
Knihy, učební pomůcky, tisk 6171.5136 15,00
DHDM 6171.5137 20,00
Nákup všeobecného materiálu 6171.5139 20,00
Plyn - spotřeba 6171.5153 100,00
Elektrická energie - spotřeba 6171.5154 35,00
Služby pošt 6171.5161 2,00
Služby telekom.a radiokom. 6171.5162 25,00
Služby peněžních ústavů 6171.5163 2,00
Služby školení a vzdělávání 6171.5167 2,00
Nákup ost.služeb 6171.5169 300,00
Opravy a udržování 6171.5171 5,00
činnost místní správy 650,00
Služby peněžních ústavů 6310.5163 8,00
Služby peněž.ústavů - pojistné 6320.5163 15,00
výdaje z fin.operací,pojištění 23,00
Výdaje celkem

2863,70

rozdíl příjmy - výdaje 0,00

 

Rozpočet schválen na zasedání zastupitelstva dne 29.2.2008


Předchozí: Rozpočet 2009
Následující: Rozpočet 2007