Vytisknout tuto stránku

Rozpočet 2009

Hospodaření obce Pokřikov za rok 2009, zde ke stažení.

 

OBEC POKŘIKOV            -            ROZPOČET  NA  ROK  2009

P ř í j m y  rozpočtová skladba  částka v tis. Kč
Daň z příj.fyz.osob ze závis.čin. 1111 441,00
Daň z příj.fyz.osob z sam.výd.čin. 1112 51,00
Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů 1113 35,00
Daň z příjmů právn.osob 1121 650,00
Daň z přidané hodnoty 1211 960,00
Daň z nemovitostí 1511 160,00
příjmy z daní   2297,00
Poplatek-likvidace kom.odpadu 1337 100,00
Poplatek ze psů 1341 2,00
Správní poplatky 1361 2,00
Poskyt.služeb-vodné od obyvatel 2310.2111 200,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3392.2132 20,00
Pronájem ost.nemovitostí - byt 3612.2132 18,00
Příjmy za užívání veřejného pozemku 3639.2131 1,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 3639.2133 1,00
Příjmy nekapit.příspěvky,náhrady 3725.2324 15,00
Příjmy z úroků z účtů 6310.2141 5,00
vlastní příjmy   364,00
Neinv.přij.dotace - státní správa 4112 7,40
Neinv.přij.dotace - školství 4112 27,80
Neinv.přij.dotace od obcí 4121 70,00
dotace celkem   105,20
převod zůstatku z minulého roku   1299,74
Příjmy  celkem   4065,94
     
V ý d a j e    
Les - ost.osobní výdaje - mzdy 1031.5021 5,00
Les - nákup materiálu 1031.5139 5,00
pěstební činnost   10,00
Místní komunikace - ost.osobní výdaje - mzdy 2212.5021 20,00
Místní komun. - nákup ost.služeb 2212.5169 700,00
Opravy a udržování komunikací 2212.5171 80,00
kapitola silnice   800,00
Vodné - nákup ost.služeb 2310.5169 120,00
Vodovod - nákup ost.služeb 2310.5169 300,00
Opravy a údržba 2310.5171 80,00
Ostatní osobní výdaje - mzdy 2333.5021 20,00
kapitola pitná voda   520,00
Neinv.příspěvky zřízeným příspěvk.organiz.(PO) 3111.5331 200,00
předškolní zařízení - MŠ   200,00
Neinv.dotace obcím - za žáky ZŠ 3113.5321 144,60
Neinv.příspěvky ost.PO 3113.5339 2,00
základní školy   146,60
Ost.osobní výdaje - knihovna 3314.5021 5,00
Ost.osobní výdaje - mzdy(kronika) 3319.5021 3,00
Ost.os.výdaje - udržování pomníků 3326.5021 3,00
Nákup materiálu 3326.5139 1,00
Oprava a údržba rozhlasu 3341.5171 20,00
Nákup služeb - plyn 3392.5153 30,00
Neinv.dotace církvím 3399.5223 20,00
Nákup ost.služeb - kult.dům 3399.5169 350,00
Věcné dary  3399.5194 3,00
kapitola kultura a církev   435,00
Ost.os.výdaje - sport.areál (mzdy) 3412.5021 15,00
Nákup ost.služeb - sport.areál 3412.5169 25,00
sport.zařízení v obci   40,00
Věcné dary - mládež 3421.5194 3,00
Ost.neinv.dotace nezisk.org. 3421.5229 3,00
využití vol.času dětí a mládeže   6,00
Ost.osobní výdaje - mzdy  3631.5021 2,00
Elektrická energie - spotřeba 3631.5154 20,00
Oprava a údržba   3631.5169 15,00
veřejné osvětlení   37,00
Územní plánování - nákup DNP 3635.6119 28,00
Drobný hmotný dlouhod.majetek - DHDM 3639.5137 5,00
Nákup materiálu 3639.5139 40,00
Nákup ostatních služeb 3639.5169 90,00
Ost.neinv.dotace nezisk.org. 3639.5229 15,00
Ost.neinv.dotace - mikroregion (čl.příspěvky) 3639.5329 4,10
Ost.invest.dotace VR územ.úrovně-mikroregion 3639.6349 5,00
komun.služby a územní rozvoj   187,10
Svoz nebezp.odpadu - nákup služeb 3721.5169 45,00
Svoz komunálních odpadů 3722.5169 95,00
svoz odpadů   140,00
Ostatní osobní výdaje - mzdy 3745.5021 10,00
Nákup ost.služeb  3745.5169 350,00
péče o veřejnou zeleň   360,00
Nákup materiálu j.n. 5512.5139 10,00
Pohonné hmoty a maziva - SDH 5512.5156 5,00
Nákup ostatních služeb 5512.5169 220,00
Opravy a udržování   5512.5171 25,00
požární ochrana   260,00
Odměny členům zastpitelstva 6112.5023 295,00
Cestovné 6112.5173 5,00
zastupitelstvo obce   300,00
     
Platy zaměst.v prac.poměru 6171.5011 90,00
Ost.os.výdaje - mzdy 6171.5021 32,00
Pov.pojistné na soc.zabez. 6171.5031 55,00
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6171.5132 2,00
Knihy, učební pomůcky, tisk 6171.5136 18,00
DHDM 6171.5137 14,00
Nákup všeobecného materiálu 6171.5139 50,00
Plyn - spotřeba 6171.5153 80,00
Elektrická energie - spotřeba 6171.5154 35,00
Služby pošt 6171.5161 2,00
Služby telekom.a radiokom. 6171.5162 16,00
Služby peněžních ústavů 6171.5163 2,00
Služby školení a vzdělávání 6171.5167 4,00
Nákup ost.služeb  6171.5169 100,00
Programové vybavení 6171.5172 99,00
Pohoštění 6171.5175 2,24
činnost místní správy   601,24
Služby peněžních ústavů 6310.5163 8,00
Služby peněž.ústavů - pojistné 6320.5163 15,00
výdaje z fin.operací,pojištění   23,00
     
Výdaje celkem   4065,94
rozdíl příjmy - výdaje   0,00
Rozpočet schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne  17.2.2009   

Předchozí: Rozpočet 2010
Následující: Rozpočet 2008