Vytisknout tuto stránku

Rozpočet 2011

Obec Pokřikov
ROZPOČET NA ROK 2011rozpočtová skladba částka v tis. Kč
P ř í j m y
Daň z příj.fyz.osob ze závis.čin. 1111 399,00
Daň z příj.fyz.osob z sam.výd.čin. 1112 22,00
Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů 1113 63,00
Daň z příjmů právn.osob 1121 397,00
Daň z přidané hodnoty 1211 918,00
Daň z nemovitostí 1511 175,00
příjmy z daní 1974,00
Poplatek-likvidace kom.odpadu 1337 113,00
Poplatek ze psů 1341 3,00
Správní poplatky 1361 3,00
Poskyt.služeb-vodné od obyvatel 2310.2111 140,00
Pronájem ost.nemovitostí - kultura 3392.2132 17,00
Pronájem ost.nemovitostí - sportoviště 3399.2132 3,00
Pronájem ost.nemovitostí - byt 3612.2132 21,60
Příjmy za užívání veřejného pozemku 3639.2131 7,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 3639.2133 3,00
Příjmy z prodeje pozemku 3639.6130 10,00
Příjmy od EKO-KOM 3725.2324 21,00
Pronájem movitých věcí - nábytek 6171.2133 5,00
Příjmy z úroků z účtů 6310.2141 8,00
vlastní příjmy 354,60
Neinv.přij.dotace - státní správa 4112 60,10
Neinv.přij.dotace - školství 4112 36,20
Neinv.přij.dotace od obcí 4121 105,00
dotace celkem 201,30
Příjmy celkem
2529,90
V ý d a j e

Les - ost.osobní výdaje - mzdy 1031.5021 5,00
Les - nákup materiálu 1031.5139 5,00
pěstební činnost 10,00
Místní komunikace - ost.osobní výdaje - mzdy 2212.5021 10,00
Místní komun. - nákup ost.služeb 2212.5169 10,00
Opravy a udržování komunikací 2212.5171 84,00
kapitola silnice 104,00
Vodné - nákup ost.služeb 2310.5169 100,00
Opravy a údržba 2310.5171 100,00
kapitola voda 200,00
Budovy, haly, stavby 2321.6121 0,00
odvádění a čištění odp.vod 0,00
Ost.osobní výdaje 2333.5021 0,00
Nákup ost.služeb 2333.5169 0,00
úpravy drobných vodních toků 0,00
Neinv.příspěvky zřízeným příspěvk.organiz.(PO) 3111.5331 206,00
předškolní zařízení - MŠ 206,00
Neinv.dotace obcím - za žáky ZŠ 3113.5321 132,90
kapitola školství 132,90
Ost.osobní výdaje 3314.5021 5,00
činnosti knihovnické 5,00
Ost.osobní výdaje - mzdy(kronika) 3319.5021 3,00
Ost.os.výdaje - udržování pomníků 3326.5021 2,00
Oprava a údržba rozhlasu 3341.5171 10,00
Stroje, přístroje zařízení 3341.6122 0,00
rozhlas a televize 3341 10,00
Plyn 3392.5153 30,00
zájmová činnost v kultuře 30,00
Ost.osobní výdaje 3399.5021 2,00
Nákup ost.služeb - kult.dům 3399.5169 2,00
Věcné dary - jubilea 3399.5194 5,00
Neinvest.transf.církev.spol. 3399.5223 20,00
kapitola kultura a církev 29,00
Ost.os.výdaje - sport.areál (mzdy) 3412.5021 5,00
Nákup ost.služeb - sport.areál 3412.5169 255,00
sport.zařízení v obci 260,00
Nákup ost.služeb 3421.5169 10,00
Věcné dary - mládež 3421.5194 3,00
využití vol.času dětí a mládeže 13,00
Nákup materiálu - osvětlení 3631.5139 0,00
Elektrická energie - spotřeba 3631.5154 25,00
Nákup ost.služeb 3631.5169 25,00
veřejné osvětlení 50,00
Pov.poj.placcené zaměstnav. 3639.5167 3,00
DHDM 3639.5137 50,00
Nákup materiálu j.n. 3639.5139 10,00
Nákup ost.služeb -územní rozvoj 3639.5169 10,00
Ost.neinv.dotace nezisk.org. 3639.5229 15,00
Ost.neinv.dotace - mikroregion (čl.příspěvky) 3639.5329 5,00
Nákup pozemku 3639.6130 100,00
komun.služby a územní rozvoj 193,00
Svoz nebezp.odpadu - nákup služeb 3721.5169 45,00
Svoz komunálních odpadů 3722.5169 115,00
sběr a svoz nebez.a kom. Odpadů 160,00
Ost.os.výdaje - péče o veřejnou zeleň 3745.5021 30,00
Nákup ost.služeb 3745.5169 20,00
péče o vzhled obce a veř.zeleň 50,00
Ostatní os.výdaje 5512.5021 2,00
DHDM 5512.5137 20,00
Pohonné hmoty a maziva 5512.5156 10,00
Nákup ost.služeb 5512.5169 10,00
požární ochrana 42,00
Odměny členům zastpitelstva 6112.5023 320,00
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6112.5032 40,00
Cestovné 6112.5173 5,00
zastupitelstvo obce 365,00
Platy zaměst.v prac.poměru 6171.5011 200,00
Ostatní os.výdaje 6171.5021 20,00
Pov.pojistné na soc.zabez. 6171.5031 45,00
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6171.5032 45,00
Pov.pojistné na úraz.poj. 6171.5038 1,00
Knihy, učební pomůcky, tisk 6171.5136 5,00
DHDM 6171.5137 100,00
Nákup všeobecného materiálu 6171.5139 10,00
Plyn 6171.5153 100,00
Elektrická energie - spotřeba 6171.5154 40,00
Služby pošt 6171.5161 2,00
Služby telekom.a radiokom. 6171.5162 12,00
Služby školení a vzdělávání 6171.5167 10,00
Nákup ost.služeb 6171.5169 50,00
Cestovné 6171.5173 5,00
Pohošťění 6171.5175 2,00
Neinv.transf.obcím 6171.5321 2,00
činnost místní správy 649,00
Služby peněžních ústavů 6310.5163 8,00
Služby peněž.ústavů - pojistné 6320.5163 8,00
výdaje z fin.operací,pojištění 16,00
Výdaje celkem
2529,90


rozdíl příjmy - výdaje 0,00


převod zůstatku z minulého roku
1268,80

Vyvěšeno na úřední desku :Sejmuto z úřední desky :


Rozpočet obce Pokřikov byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 10.2.2011
a byl schválen jako rozpočet vyrovnaný.
Finanční zůstatek z roku 2010 bude použit jako finanční rezerva.

Předchozí: Rozpočet 2012
Následující: Rozpočet 2010