Vytisknout tuto stránku

Rozpočet 2012

OBEC POKŘIKOV
ROZPOČET  NA  ROK  2012rozpočtová skladba částka v tis. Kč
P ř í j m y
Daň z příj.fyz.osob ze závis.čin. 1111 388,00
Daň z příj.fyz.osob z sam.výd.čin. 1112 11,00
Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů 1113 41,00
Daň z příjmů právn.osob 1121 405,00
Daň z přidané hodnoty 1211 948,00
Daň z nemovitostí 1511 245,00
příjmy z daní 2038,00
Poplatek-likvidace kom.odpadu 1337 130,00
Poplatek ze psů 1341 10,00
Správní poplatky 1361 3,00
Poskyt.služeb-vodné od obyvatel 2310.2111 150,00
Pronájem ost.nemovitostí - kultura 3392.2132 18,00
Pronájem ost.nemovitostí - sportoviště 3412.2132 2,00
Pronájem ost.nemovitostí - byt 3612.2132 21,60
Příjmy z prodeje(almanach) 3639.2112 5,00
Příjmy za užívání veřejného pozemku 3639.2131 7,00
Přijaté neinvestiční dary 3639.2321 30,00
Příjmy od EKO-KOM 3725.2324 40,00
Pronájem movitých věcí - nábytek 3392.2133 2,00
Příjmy z úroků z účtů 6310.2141 8,00
vlastní příjmy 426,60
Neinv.přij.dotace - státní správa 4112 60,10
Neinv.přij.dotace - školství 4112 37,40
Neinv.přij.dotace od obcí 4121 100,00
dotace celkem 197,50
Příjmy  celkem
2662,10

V ý d a j e

Les - ost.osobní výdaje - mzdy 1031.5021 10,00
Les - nákup materiálu 1031.5139 10,00
pěstební činnost 20,00
Místní komunikace - ost.osobní výdaje - mzdy 2212.5021 20,00
Místní komun. - nákup ost.služeb 2212.5169 20,00
Opravy a udržování komunikací 2212.5171 233,00
kapitola silnice 273,00
Vodné - nákup ost.služeb 2310.5169 140,00
Opravy a údržba 2310.5171 0,00
kapitola voda 140,00
Budovy, haly, stavby 2321.6121 0,00
odvádění a čištění odp.vod 0,00
Ost.osobní výdaje 2333.5021 0,00
Nákup ost.služeb 2333.5169 0,00
úpravy drobných vodních toků 0,00
Neinv.příspěvky zřízeným příspěvk.organiz.(PO) 3111.5331 206,00
předškolní zařízení - MŠ 206,00
Neinv.dotace obcím - za žáky ZŠ 3113.5321 148,30
kapitola školství 148,30
Ost.osobní výdaje 3314.5021 6,00
činnosti knihovnické 6,00
Ost.osobní výdaje - mzdy(kronika) 3319.5021 10,00
Ost.os.výdaje - udržování pomníků 3326.5021 2,00
ostatní zál.kultury 12,00
Oprava a údržba rozhlasu 3341.5171 0,00
Stroje, přístroje zařízení 3341.6122 0,00
rozhlas a televize 0,00
Plyn 3392.5153 25,00
zájmová činnost v kultuře 25,00
0,00
Nákup ost.služeb - kult.dům 3399.5169 10,00
Věcné dary - jubilea 3399.5194 3,00
Neinvest.transf.církev.spol. 3399.5223 20,00
kapitola kultura a církev 33,00
Ost.os.výdaje - sport.areál (mzdy) 3412.5021 5,00
Nákup ost.služeb - sport.areál 3412.5169 10,00
Opravy a udržování 3412.5171 20,00
Budovy, haly, stavby 3412.6121 440,00
sport.zařízení v obci 475,00
Nákup materiálu j.n. 3421.5139 2,00
Věcné dary - mládež 3421.5194 3,00
využití vol.času dětí a mládeže 5,00
Nákup materiálu - osvětlení 3631.5139 0,00
Elektrická energie - spotřeba 3631.5154 16,00
Nákup ost.služeb 3631.5169 10,00
veřejné osvětlení 26,00
Ostatní os.výdaje 3639.5021 12,00
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 3639.5138 30,00
Nákup materiálu j.n. 3639.5139 15,00
Nákup ost.služeb -územní rozvoj 3639.5169 25,00
Poskyt.neinv.příspěvky, náhrady 3639.5192 10,00
Ost.neinv.dotace - mikroregion (čl.příspěvky) 3639.5329 4,00
komun.služby a územní rozvoj 96,00
Svoz nebezp.odpadu - nákup služeb 3721.5169 55,00
Svoz komunálních odpadů 3722.5169 120,00
sběr a svoz nebez.a kom. Odpadů 175,00
Ost.os.výdaje - péče o veřejnou zeleň 3745.5021 20,00
Nákup ost.služeb 3745.5169 12,00
péče o vzhled obce a veř.zeleň 32,00
Ostatní os.výdaje 5512.5021 2,00
Ochranné pomůcky 5512.5132 1,00
DHDM 5512.5137 10,00
Pohonné hmoty a maziva 5512.5156 8,00
Nákup ost.služeb 5512.5169 4,00
požární ochrana 25,00
Odměny členům zastpitelstva 6112.5023 300,00
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6112.5032 28,00
Cestovné 6112.5173 8,00
zastupitelstvo obce 336,00
Platy zaměst.v prac.poměru 6171.5011 190,00
Ostatní os.výdaje 6171.5021 15,00
Pov.pojistné na soc.zabez. 6171.5031 45,00
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6171.5032 16,00
Pov.pojistné na úraz.poj. 6171.5038 1,00
Knihy, učební pomůcky, tisk 6171.5136 8,00
DHDM 6171.5137 70,80
Nákup všeobecného materiálu 6171.5139 15,00
Plyn 6171.5153 90,00
Elektrická energie - spotřeba 6171.5154 58,00
Služby pošt 6171.5161 1,00
Služby telekom.a radiokom. 6171.5162 12,00
Služby školení a vzdělávání 6171.5167 7,00
Nákup ost.služeb 6171.5169 50,00
Opravy a udržování 6171.5171 20,00
Cestovné 6171.5173 3,00
Pohošťění 6171.5175 2,00
Neinv.transf.obcím 6171.5321 2,00
činnost místní správy 605,80
Služby peněžních ústavů 6310.5163 7,00
Služby peněž.ústavů - pojistné 6320.5163 16,00
výdaje z fin.operací,pojištění 23,00
Výdaje celkem
2662,10


rozdíl příjmy - výdaje 0,00


převod zůstatku z minulého roku
1380,78

Vyvěšeno: 6.2.2012   - na úřední desce OÚ i elektronické
Sejmuto:   23.2.2012


Předchozí: Rozpočet 2013
Následující: Rozpočet 2011