Vytisknout tuto stránku

Rozpočet 2013

     
   rozpočtová  částka
P ř í j m y skladba v tis.Kč
Daň z příj.fyz.osob ze   závis.čin. 1111 588,00
Daň z příj.fyz.osob z sam.výd.čin. 1112 10,00
Daň z   příj.fyz.osob z kapit.výnosů 1113 50,00
Daň z příjmů   právn.osob 1121 500,00
Daň z přidané   hodnoty 1211 1000,00
Daň z   nemovitostí 1511 240,00
příjmy z daní   2388,00
Poplatek-likvidace kom.odpadu 1340 142,00
Poplatek ze   psů 1341 10,00
Správní   poplatky 1361 3,00
Poskyt.služeb-vodné   od obyvatel 2310.2111 155,00
Pronájem   ost.nemovitostí - kultura 3392.2132 17,00
Pronájem   movitých věcí - nábytek 3392.2133 1,00
Pronájem   ost.nemovitostí - sportoviště 3412.2132 1,00
Pronájem   ost.nemovitostí - byt 3612.2132 24,00
Maleč 0 0,00
Příjmy za   užívání veřejného pozemku 3639.2131 13,00
Přijaté   neinvestiční dary 3639.2321 1,00
Příjmy od   EKO-KOM 3725.2324 32,00
Příjmy z úroků   z účtů 6310.2141 8,00
vlastní příjmy   407,00
Neinv.účelová   dotace  - volba prezidenta 4111 24,20
Neinv.přij.dotace - státní   správa 4112 54,45
Neinv.přij.dotace   - školství 4112 0,00
Neinv.přij.dotace   od obcí 4121 0,00
dotace celkem   78,65
Příjmy  celkem   2873,65
     
     
     
V ý d a j e    
Les - ost.osobní výdaje - mzdy 1031.5021 10,00
Les - nákup   materiálu 1031.5139 10,00
pěstební činnost   20,00
Místní komunikace - ost.osobní   výdaje - mzdy 2212.5021 20,00
Místní komun.   - nákup ost.služeb 2212.5169 20,00
Opravy a   udržování komunikací 2212.5171 260,00
kapitola silnice   300,00
Vodné - nákup ost.služeb 2310.5169 150,00
Opravy a   údržba 2310.5171 20,00
kapitola voda   170,00
Budovy, haly, stavby 2321.6121 0,00
odvádění a   čištění odp.vod   0,00
Ost.osobní výdaje 2333.5021 10,00
Nákup   ost.služeb 2333.5169 90,00
úpravy drobných vodních toků   100,00
Neinv.příspěvky   zřízeným příspěvk.organiz.(PO) 3111.5331 206,00
předškolní   zařízení - MŠ   206,00
Neinv.dotace   obcím - za žáky ZŠ 3113.5321 0,00
kapitola školství   0,00
Ost.osobní výdaje 3314.5021 6,00
činnosti knihovnické   6,00
Ost.osobní   výdaje - mzdy(kronika) 3319.5021 13,00
Ost.os.výdaje   - udržování pomníků 3326.5021 2,00
Věcné   dary   3326.5194 2,00
ostatní zál.kultury   17,00
Oprava a údržba rozhlasu 3341.5171 11,65
Stroje,   přístroje zařízení 3341.6122 0,00
rozhlas a   televize   11,65
Plyn 3392.5153 30,00
zájmová činnost v kultuře   30,00
Ostatní os.výdaje 3399.5021 1,00
Nákup   ost.služeb - kult.dům 3399.5169 10,00
Věcné dary -   jubilea 3399.5194 4,00
Neinvest.transf.církev.spol. 3399.5223 20,00
kapitola kultura a církev   35,00
Ost.os.výdaje   - sport.areál (mzdy) 3412.5021 5,00
Nákup   ost.služeb - sport.areál 3412.5169 10,00
Opravy a udržování   3412.5171 10,00
Budovy, haly,   stavby 3412.6121 0,00
sport.zařízení v obci   25,00
Nákup   materiálu j.n. 3421.5139 2,00
Věcné dary -   mládež 3421.5194 3,00
využití   vol.času dětí a mládeže   5,00
Neinvestiční transfery obcím 3513.5321 7,00
Lékařská služba první pomoci   7,00
Nákup   materiálu - osvětlení 3631.5139 1,00
Elektrická   energie - spotřeba 3631.5154 16,00
Nákup   ost.služeb 3631.5169 10,00
Opravy a   udržování 3631.5171 5,00
veřejné   osvětlení   32,00
Ostatní   os.výdaje 3639.5021 10,00
Nákup zboží za   účelem dalšího prodeje 3639.5138 0,00
Nákup   materiálu j.n. 3639.5139 10,00
Nákup   ost.služeb -územní rozvoj 3639.5169 20,00
Stavby – lesní   cesty 3639.6121 392,00
Ost.neinv.dotace   - mikroregion (čl.příspěvky) 3639.5329 15,00
komun.služby a územní rozvoj   447,00
Svoz nebezp.odpadu - nákup   služeb 3721.5169 130,00
Svoz   komunálních odpadů 3722.5169 50,00
sběr a svoz nebez.a kom.   Odpadů   180,00
Ost.os.výdaje - péče o   veřejnou zeleň 3745.5021 20,00
Nákup   ost.služeb 3745.5169 15,00
péče o   vzhled obce a veř.zeleň   35,00
Ostatní   os.výdaje 5512.5021 10,00
Ochranné   pomůcky 5512.5132 2,00
DHDM 5512.5137 300,00
Pohonné hmoty   a maziva 5512.5156 8,00
Nákup   ost.služeb 5512.5169 10,00
požární   ochrana   330,00
Odměny členům   zastpitelstva 6112.5023 300,00
Pov.pojistné   na veř.zdrav.poj. 6112.5032 28,00
Cestovné 6112.5173 7,00
zastupitelstvo   obce   335,00
Platy   zaměst.v prac.poměru 6171.5011 110,00
Ostatní   os.výdaje 6171.5021 75,00
Pov.pojistné   na soc.zabez. 6171.5031 25,00
Pov.pojistné   na veř.zdrav.poj. 6171.5032 10,00
Pov.pojistné   na úraz.poj. 6171.5038 1,00
Knihy, učební   pomůcky, tisk 6171.5136 8,00
DHDM 6171.5137 50,00
Nákup   všeobecného materiálu 6171.5139 15,00
Plyn  6171.5153 110,00
Elektrická   energie - spotřeba 6171.5154 40,00
Služby pošt 6171.5161 2,00
Služby   telekom.a radiokom. 6171.5162 10,00
Služby školení   a vzdělávání 6171.5167 2,00
Nákup   ost.služeb  6171.5169 70,00
Opravy a   udržování 6171.5171 20,00
Cestovné 6171.5173 3,00
Pohošťění 6171.5175 2,00
Neinv.transf.obcím 6171.5321 2,00
činnost   místní správy   555,00
Služby   peněžních ústavů 6310.5163 7,00
Služby peněž.ústavů -   pojistné 6320.5163 20,00
výdaje z   fin.operací,pojištění   27,00
     
Výdaje celkem   2873,65
     
     
rozdíl příjmy - výdaje   0,00
     
     
převod zůstatku z minulého   roku 8115 1580611,00

Předchozí: Rozpočty
Následující: Rozpočet 2012