Vytisknout tuto stránku

Usnesení zastupitelstva obce

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.9.2019

Přítomni zastupitelé:  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus, Oldřich Černík, Kněžour Štěpán, Kadidlo Jiří

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.      Určení ověřovatelů zápisu
2.      Údržba zeleně v obci a údržba obecního majetku
3.      Veřejné osvětlení
4.      Žádost o dotaci – bezdrátový rozhlas
5.      Rekonstrukce MŠ, rolety v kuchyni
6.      Rozpočet na nátěr střechy KD a provedení opravy dešťové kanalizace K.D.
7.      Program obnovy venkova - plán
8.      Nákup kalendářů
9.      Pronájem obecního bytu
10.    Žádost o odkup obecního pozemku číslo parcely 18584/12


Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 4

 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.6.2019

 přítomni zastupitelé:  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus,Oldřich Černík, Kněžour Štěpán, Vodvárka Tomáš

hosté:  Sodomková Lenka, Tichá Iveta, Rouhová Hana             

 Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Projednání komunitního plánu sociálních služeb a a souvisejících  aktivit pro správní území ORP Hlinsko
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
4. Účetní uzávěrka a závěrečný účet obce za rok 2018
5. Účetní závěrka MŠ za rok 2018
6. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Pokřikov
7. Rozpočtové opatření č.5/2019
8. Rekonstrukce soc.zařízení v budově MŠ

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.3

 

ze zasedání zastupitelstva obce

                                       konaného dne 9.5.2019

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 2/2019, rozpočtové opatření č. 3/2019
3. Avízo pro změnu rozpočtu obce č. 8,  č. 11 ; rozpočtové opatření č. 4/2019
4. Informace o výběrovém řízení k pořízení kompostérů, zadání zakázky
5. Smlouva o poskytnutí dotace „Oprava místní komunikace“
6. Žádost o věcné ceny pro soutěžící „Plamínek“
7. Oprava laviček v obci
8. Petice proti odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů
9. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
10. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.2

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.3.2019


Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Volba ověřovatelů zápisu

2.  Žádost o výlep plakátů volebních stran do EU

3.  Rekonstrukce obecní cesty parcela p.č. 1882/1

4.  Zateplení budovy KD Pokřikov

5.  Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Pokřikov

 

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Usnesení č. 7 / 2018

Zveřejněno: 7. 1. 2019

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.11.2018

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.9.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková, Miloš Hanus,  Petr Sodomka,

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Komplexní pozemkové úpravy – plán společných zařízení - aktualizace
3.   Lesní pozemek - směna
4.   Zvýšení vodného od roku 2018
5.   Objednávka č.20180905 – Oprava budovy sportovního areálu
6 .  Rozpočtové opatření č. 6 , Avízo pro změnu rozpočtu obce – volby 2018
7.   Rozpočtové opatření č. 7
8.   Smlouva o prodeji pozemků
9.   Darovací smlouva – Římskokatolická církev
10. Projekt – veřejná zeleň
11. Žádost o návratnou půjčku, smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
12. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.8.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , David Ondráček , Hana Hubálková, Miloš Hanus,  Petr Sodomka

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Záměr uzavřít směnnou smlouvu s Povodím Labe, státní podnik
3.   Darovací smlouva „Čmeláček“
4.   Cenová nabídka na veřejné osvětlení
5.   Cenová nabídka sportoviště Pokřikov
6 .  Cenová nabídka oprava elektro KD Pokřikov
7.   POV – žádost o dotaci na rok 2019
8.   Vydání závazného stanoviska ZD Maleč
9.   Výpověd smlouvy z nájmu
10. Veřejná sbírka – Obec Prameny
11.  Změna územního plánu Pokřikov
12.  Kalendáře rok 2019
13 . Obecní byt – pes
14.  Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 4

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.6.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková , Petr Sodomka, Miloš Hanus, David Ondráček, Oldřich Černík            

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Směrnice pro nakládání s osobními údaji
3.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.12
4.   Závěrečný účet obce za rok 2017
5.   Účetní závěrka obce za rok 2017
6 .  Účetní závěrka MŠ Pokřikov za rok 2017
7.   Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko + stanovy  dobrovolného svazku
8.   Darovací smlouva Českobratrská církev evangelická
9.   Nákup trezorové skříně – spisová služba
10. Příkazní smlouva, nákup kompostérů
11. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.5.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus, David Ondráček,, Oldřich Černík, Hana Hubálková            

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Stanovení počtu členů zastupitelstva
3.   Žádost o povolení úpravy pozemku
4.   Smlouva – Technické služby Hlinsko
5.   Prodej části pozemku p.č. 1854/19
6.   Smlouva o  poskytnutí dotace z POV
7 .  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017
8.   Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
9.   Koupě pozemku a oprava komunikace p.č. 1878
10. Dotace“Podpora a rozvoj venkova“
11. Oprava elektro KD
12. Zahradní kompostéry
13. Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 2 

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.4.2018

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Petr  Sodomka ,Miloš Hanus, David Ondráček              

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Směnná smlouva,Povodí Labe, státní podnik
3.   Smlouva o sdružování prostředků, knihovna Chrudim
4.   Program obnovy venkova
5.   Záměr obce prodat pozemek dle GP č.278-27-2017
6.   Záměr obce prodat pozemek  dle GP č.287-3-2018
7 .  Žádost o odkup části pozemku 1855/1
8.   Rozpočtové opatření č.2/2018
9.   Rozpočtové opatření č. 3/2018 – Avízo pro změnu rozpočtu – MŠ –  výzkum,vývoj,vzdělání,příjem a převod prostředků (průtoková dotace)
10. Vstup do SMS ČR,problematika GDPR
11. Prodej dřeva – těžba, úklid v obecním lese
12. Žádost o příspěvěk na „Plamínek“ - 18.5.2018
13. Různé- pískoviště školka, okna hřiště

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.2.2018

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.10

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2017

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková, David Ondráček , Petr Sodomka , Miloš Hanus

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1.         Určení ověřovatelů zápisu

2.         Žádost o poskytnutí daru – Charita Nové Hrady

3.         Darovací smlouva – Římskokatolická farnost Raná

4.         Dodatek ke smlouvě č. 32/2011 – svoz a třídění komunálního odpadu

5.         Rozpočtové opatření č.8 – náklady spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny                     Parlamentu ČR

6.         Rozpočtové opatření č.9 – úprava závazných ukazatelů

7.         Plán inventur za rok 2017

8.         Stanovení výše příspěvku – podpora prodejny Jednoty

9.         Rozpočet MŠ 2018

10.         Výhled rozpočtu MŠ 2018

11.         Rozpočet obce Pokřikov 2018

12.         Rozpočtové opatření č.1/2018

13.         Výhled rozpočtu obce Pokřikov 2018

14.         Zápis z jednání finančního výboru

15.         Zápis z jednání kontrolního výboru

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.9

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.11.2017

 přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Hana Hubálková, David Ondráček, Oldřich Černík, Petr Sodomka                       

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2.   Smlouva o spolupráci mezi obcemi – stomatologické služby
3.   Rozpočtové opatření č.6- avízo pro změnu rozpočtu obce č.23, příspěvek na sport, převod na účet MŠ Pokřikov
4.   Rozpočtové opatření č.7 – avízo pro změnu rozpočtu obce č. 17-109, náklady spojené s  konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
5.   Stanovisko obce, poskytnutí příspěvku, podpora prodejny Jednoty Pokřikov
6.   Podílové fondy KB
7.   Nabídka vzorové dokumentace a směrnice
8.   Dohoda o umístění fotorelé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č.8

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.10.2017

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

 U S N E S E N Í   č.7

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.8.2017

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č.5

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 11.5.2017

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Miloš Hanus, Hana Hubálková, David Ondráček, Oldřich Černík, Petr Sodomka 

Obecní zastupitelstvo projednalo 

 1. Určení ověřovatelů zápisu
  2.   Snížení energetické náročnosti budovy MŠ A OÚ Pokřikov

3.   Nabídka na rekonstrukce vodovodní přípojky
4.   Linka bezpečí – žádost o podporu
5.   Příspěvek Jednotě Hlinsko
6.   Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav
7.   Různé       - rozpočtové opatření č.2
                        - podloží pod nové kontejnery

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

U S N E S E N Í   č.4 

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.4.2017

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2017

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č. 2

ze zasedání zastupitelstva obce

 konaného dne 16.2.2017

 

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Miloš Hanus,Oldřich Černík, David Ondráček        

                               

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Určení ověřovatelů zápisu
2.   Dodatek č.4 ke smlouvě i spolupráci při zajišťování stomatologických služeb
      Dodatek č.5 ke smlouvě při zajišťování lékařské služby 1.pomoci
3.   Místa pasivního odpočinku
4.   Změna rozpočtové skladby

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

 U S N E S E N Í   č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 9.2.2017

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo,  Iva Melezínková , Miloš Hanus,Hana Hubálková, Petr Sodomka, Oldřich Černík,David Ondráček  

Obecní zastupitelstvo projednalo:

1. Určení ověřovatelů zápisu
2.   Nabídka bioenzymatických přípravků
3.   Mezinárodní kampaň“Vlajka pro Tibet“
4.   Žádost o poskytnutí daru – oblastní charita
5.   Žádost o poskytnutí daru – evangelická církev
6.   Cenová nabídka – Pavel Novák
7.   Protokol o opravě chybného poloh. určení hranice
8.   Obecní byt
9.   Různé - zápisy

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

 U S N E S E N Í   č.11

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 15.12.2016


Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

 U S N E S E N Í   č.10

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 8.12.2016

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec  POKŘIKOV

U S N E S E N Í   č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.10.2016

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV

U S N E S E N Í č.8

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.9.2016

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Usnesení 8, zde ke stažení.
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV

U S N E S E N Í č. 1

ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23.2.2012

Obecní zastupitelstvo projednalo

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření MŠ Pokřikov za rok 2011
3. Rozpočet MŠ Pokřikov na rok 2012
4. Rozpočet obce Pokřikov na rok 2012
5. Příloha č.1/2012

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Zvýšení poplatků za přestupky
 • Dar SDH Pokřikov
 • Smlouva č. 0-32/2011
 • Rozpočtové opatření č.4/2011
 • Rozpočtový výhled
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012
 • Rozpočet SOMH na rok 2012
 • Vyhláška o místním poplatku
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 • Volba ověřovatelů zápisu
 • Činnost kontrolního a finančního výboru
 • Plán inventur
 • Dětské hřiště
 • Zateplení MŠ a OU
 • 620 let obce a sraz rodáků
 • PRV – žádost o dotaci
 • Oprava přívěsu
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Aktualizace POV
 3. Záměr p.Netolické čp.65
 4. Oznamovací tabule
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2011-88
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2011-96
 4. Záměr zakoupení nových regálů do knihovny
 5. Záměr zakoupení fotbalové lajnovačky
 6. Nabídku na změnu pojistné smlouvy majetku Obce Pokřikov
 7. Nabídku na napojení zadávacího pracoviště složek IZS
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obecní zastupitelstvo projednalo

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
 3. Rozpočtové opatření 1/2011 - 10007
 4. Plán stavby dětského hřiště na rok 2012
 5. Smlouva o společném postupu zadavatelů
 6. Smlouva o poskytnutí dotace č.OŽPZ/11/40685
 7. Smlouva o poskytnutí dotace č.OŽPZ/11/41024
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin
Kategorie: usneseni
Zaslal: admin