Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 2 / 2020


U S N E S E N Í   č. 2

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.2.2020

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,Petr Sodomka, Štěpán Kněžour, 

                                               Tomáš Vodvárka, David Ondráček, Oldřich Černík

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

                       

 Obecní zastupitelstvo projednalo

 

1.   Určení ověřovatelů zápisu

2.   Výběr technického pracovníka pro obecní práce

3.   Smlouva s odběratelem Fritex s.r.o.

 

  

A)        Schvaluje :

 

- ověřovatele zápisu –   Petr Sodomka, David Ondráček                              pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

- přijmutí dvou osob do hlavního pracovního poměru jako technické pracovníky pro obecní práce  

 

                                                                                                                     pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 - společnost Fritex s.r.o. sídlem Vladislav 70 - odběratele na odvoz odpadového oleje a tuku z obce Pokřikov, pověřuje starostu podpisem smlouvy

 

                                                                                                                     pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                 

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva        

                  starosta obce                                                                   místostarostka obceNásledující: Obecní úřad