Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Usnesení 3 / 2020


U S N E S E N Í   č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.4.2020

přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková, David Ondráček, Petr Sodomka, Tomáš Vodvárka, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour, 

Obecní zastupitelstvo projednalo

1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Informace o hospodaření spotřebního družstva Jednoty Hlinsko
3.   Městská knihovna Chrudim, návrh smlouvy
4.   Smlouva o spolupráci mezi obcemi
5.   Obecně závazné vyhlášky č.1/2020, 2/2020, 3/2020
6.   Cenová nabídka na nátěr střechy KD
7.   Nákup traktoru a vleku
8.   Rozpočtová změna č. 2/2020
9.   Veřejný rozhlas
10 . Oprava plochy u kulturního domu
11.  Autorská práva – SMS ČR
12.  Řešení odpadů, ořez vegetace
13.  Stavba garáže pro obecní techniku
14.  Různé

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

A)        Schvaluje :

 

- ověřovatele zápisu –   Tomáš Vodvárka      , Oldřich Černík                        pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

- smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim

na dobu od 1.3.2020 do 31.12.2020

                                                                                                            pro 7, proti 0, zdržel se 0                                                                            

                                                                                                                 

- smlouvu o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb, roční příspěvek městu Hlinsko na pracovní úvazek činí výši 6,20Kč na jednoho občana obce Pokřikova

                                                                                                            pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-  obecně závaznou vyhlášku obce Pokřikov č.1/2020 o místním poplatku ze psů tj. 150,-Kč za jednoho psa, 300,-Kč za druhého  dalšího psa

 

-  obecně závaznou vyhlášku obce Pokřikov č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů                tj. 600,-Kč za osobu

 

- obecně závaznou vyhlášku obce Pokřikov č.3/2020 o místním poplatku za užívání  veřejného prostranství

                                                                                                            pro 7, proti 0, zdržel se 0

-          cenovou nabídku včetně materiálu na nátěr střechy kulturního domu v hodnotě 32.900,- Kč

 

                                                                                                                     pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-          nákup traktoru v ceně 215.000,- Kč a vleku v ceně 154.000,- Kč pro obec Pokřikov

 

                                                                                                         pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-          rozpočtovou změnu 2/2020 – navýšení rozpočtu §3745 o 450.000,-Kč     „           Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“

                                                                                                         pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-          cenový rozpočet na vybudování bezdrátového rozhlasu – napojení na IZS HZS ČR  a výměna vysílacího pracoviště celkem vč. DPH 379.191,- Kč

 

                                                                                                         pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-          poplatek za autorská práva – SMS ČR – v ceně 4.594,-Kč/rok

 

                                                                                                          pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-          zaslat doporučenou formou dopisy ohledně ořezů stromů majitelům přerostlé vegetace ohledně průjezdu vozidel  a nakládání kontejnerů Technickými službami Hlinecko s.r.o.

 

                                                                                                                      pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-          záměr výstavby garáže pro obecní techniku

                                                                                                                      pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

B)      Bere na vědomí :   

     

-          prodejna Jednoty Pokřikov č.115 vykázala za rok 2019 včetně finančního příspěvku

z rozpočtu obce ztrátu ve výši 10.110,-Kč, to značí celkové snížení ztráty oproti minulým                     letem

                                                                                                                      pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-           nabídku opravy komunikace a plochy u kulturního domu  Pokřikov v nabídce 194.468,-Kč

 

                                                                                                                       pro 7, proti 0, zdržel se 0                                                                                                                                                                                                                                                   

 

-          návrh na prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

                                                                                                                            

      pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

-----------------------------------------                                       ------------------------------------------                                  

                      Kadidlo Jiří                                                                     Melezínková Iva        

                  starosta obce                                                                   místostarostka obceNásledující: Obecní úřad